PRIVCACYBELEID VAN VTRBO

oktober 2018

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die VTRBO , Vereniging Toeristisch en Recreatief Belang Ooststellingwerf (hierna te noemen TIP ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de TIP, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan TIP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: De Secretaris en de Penningmeester   van de Vereniging Toeristisch Recreatief Belang Ooststellingwerf, KvK 40001629 Boerestreek 23 8426BN Appelscha.

De functionaris van het leden/ donateur beheer is bereikbaar via Secretaris@tip-appelscha.nl of penningmeester@tip-appelscha.nl  Of via ons TIP kantoor op telefoonnummer 0516- 431760

2. Welke gegevens verwerkt TIP en voor welk doel

2.1

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegeven verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens en eventueel postadres

c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals social media accounts

2.2

TIP verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van TIP. Tevens kunnen je gegeven gebruikt worden voor  promotie/informatie kanalen waaronder bijvoorbeeld de media kanalen (Website en promotie magazine) et cetera  

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3

Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met TIP en je te informeren over de ontwikkelingen van TIP

2.4

E-mail berichtgeving : TIP gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap of activiteiten gesteund door TIP. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

TIP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft TIP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt TIP mogelijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij dan een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1

Via de ledenadministratie van TIP kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen TIP zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3

Indien je klachten hebt over de wijze waarop TIP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Penningmeester@tip-appelscha.nl of Secretaris@tip-appelscha.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.