Fochteloo

Streekdorp `tussen de veenscheidinge en het Diep` met tot ong. 1800 het legendarische stroompje ‘De Vogelrijd’ dat gedeeltelijk ondergronds zijn loop had. Eén van de oudste dorpen van Ooststellingwerf met permanente bewoning vanaf de vroegste tijden.

In de dertiger jaren werden hier de grondsporen gevonden van een boerderij uit de ijzertijd met nabij de restanten van een oerbos. Ook vond men hier rond 1920 nog een zestal boerderijen van het zogenaamde hallehuistype (`Saksisch`) waarvan er één (uit 1708) nog aanwezig is. Wie denkt aan Fochteloo, denkt aan korhoenders, kraanvogels, klokkenstoel en kunst. De eerste soort is hier sinds 1984 verdwenen maar de kraanvogels laten zich sindsdien regelmatig horen. Het oude kerkhof met klokkenstoel is een bezoek waard. Het grote buitengebied (met aan de oostkant het uitgestrekte Fochteloërveen) is sinds jaren een eldorado voor fietsers, wandelaars en natuurgenieters. Een fietstocht voert door een bosje van Natuurmonumenten waar voorheen de kampen Ybenheer en Oranje gevestigd waren.

Ter nagedachtenis aan de Joodse slachtoffers is een monument onthuld.

Meer informatie: www.fochteloo.nl

Tips en Trips

Stichting Nobilis- centrum voor de prentkunst

Stichting Nobilis is gevestigd in de voormalige openbare school. Naast wisselende tentoonstellingen wordt er ook een bescheiden vaste collectie uit het bezit van de Stichting Nobilis getoond. Er worden workshops en af en toe lezingen gegeven. Er zijn ook volop prenten te koop. Bezoekadres: Zuideinde 26b, 8428 HE Fochteloo, Tel. 06-38392840  www.stichtingnobilis.nl

 

Fochteloërveen

Het Fochteloërveen is een 2500 ha groot natuurgebied en het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven. Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provinciegrens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen is blijven liggen en zich zelfs altijd als een kleine ‘actieve’ hoogveenkern heeft kunnen handhaven.

Om de groei van hoogveen in het Fochteloërveen te bevor-deren is het grondwaterpeil in het gebied verhoogd door de aanleg van damwanden, het dempen van sloten en het plaatsen van stuwen. Ook wordt rondom het eigenlijke natuurgebied een bufferzone ingericht. Vanouds ligt aan de noordzijde reeds het bosgebied Bankenbos en de Kolonie Veenhuizen. Naar het zuiden en oosten toe, bij Fochteloo en Ravenswoud, worden landbouwgronden eveneens ingericht als natuurgebied, hetgeen voor de waterbeheersing als onmisbaar geldt en veel kansen biedt voor de fauna. Het gebied is beperkt toegankelijk. Er loopt een fietspad over een zandrug door het gebied en er zijn enkele voetpaden. Het fietspad sluit aan beide zijde van het gebied weer aan op het netwerk van fietsroutes naar omliggende natuurgebieden en dorpen en heeft vlak voor het bos richting Veenhuizen een mooie rustplaats. Er is een vlonder die leidt naar een cirkel met bankjes waar u boven het veenwater kunt genieten van een prachtig uitzicht.